Gwarancja firmy FLIR

1.1 Nota prawna

Wszystkie produkty wytwarzane przez firmę Teledyne FLIR są objęte gwaran- cją dotyczącą wad materiałowych i wad wykonania przez okres jednego (1) roku od daty dostarczenia do pierwszego nabywcy, o ile produkty te były składowane, użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcjami firmy Teledyne FLIR.
Niechłodzone, ręczne kamery termowizyjne wytwarzane przez firmę Teledyne FLIR są objęte gwarancją dotyczącą wad materiałowych i wad wykonania przez okres dwóch (2) lat od daty dostarczenia do pierwszego nabywcy, o ile produkty te były przechowywane, użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcjami firmy Teledyne FLIR oraz pod warunkiem rejestracji kamery w ciągu 60 dni od daty zakupu przez pierwszego nabywcę.
Detektory do niechłodzonych, ręcznych kamer termowizyjnych wytwarzane przez firmę Teledyne FLIR są objęte gwarancją dotyczącą wad materiałowych i wad wykonania przez okres dziesięciu (10) lat od daty dostarczenia do pierwszego nabywcy, o ile produkty te były przechowywane, użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcjami firmy Teledyne FLIR oraz pod warunkiem rejestracji kamery w ciągu 60 dni od daty zakupu przez pierwszego nabywcę.
Produkty nie wytworzone przez firmę Teledyne FLIR, a wchodzące w skład systemów dostarczanych przez firmę Teledyne FLIR pierwotnemu nabywcy, objęte są wyłącznie gwarancją konkretnego producenta. Firma Teledyne FLIR nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują tylko pierwotnemu nabywcy i nie podlegają przeniesieniu. Gwarancja nie obejmuje produktów, które były nie- właściwie użytkowane, z którymi obchodzono się niedbale, które uległy wypadkowi lub działały w niewłaściwych warunkach. Części ulegające zużyciu nie są objęte gwarancją.
W razie wystąpienia uszkodzenia objętego niniejszą gwarancją należy za- przestać użytkowania produktu, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Pod rygorem unieważnienia gwarancji nabywca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Teledyne FLIR o każdym uszkodzeniu.
Firma Teledyne FLIR, wedle własnego uznania, bezpłatnie naprawi lub wy- mieni uszkodzony produkt, jeśli w wyniku kontroli okaże się, że posiada on wady materiałowe lub wykonania, i pod warunkiem, że zostanie on zwrócony do firmy Teledyne FLIR we wspomnianym okresie jednego roku.
Firma Teledyne FLIR nie ponosi odpowiedzialności za wady inne niż opisane powyżej.
Nie udziela się żadnych innych gwarancji jawnych ani domniemanych. Firma Teledyne FLIR zrzeka się w szczególności domniemanych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do konkretnych zastosowań.
Firma Teledyne FLIR nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe straty lub szkody wynikające z odpowiedzialności kontraktowej lub innej odpowiedzialności prawnej.
Niniejsza gwarancja podlega prawu obowiązującemu w Szwecji.
Jakiekolwiek spory, kontrowersje lub skargi wynikające lub mające związek z niniejszą gwarancją będą ostatecznie rozstrzygane w formie arbitrażu zgodnie z regułami Instytutu Arbitrażu Izby Handlowej w Sztokholmie. Miejscem arbitrażu jest Sztokholm. Językiem stosowanym w postępowaniu arbitrażowym jest język angielski.

1.2 Statystyka użytkowania

Firma Teledyne FLIR zastrzega sobie prawo do zbierania anonimowych statystyk użytkowania w celu utrzymania i poprawy jakości oferowanych programów i usług.